Факат кизлар ва секс


Менга жуда катта ёрдами теккан, ва шунчаки менга совга тарикасида такдим килганди. Хар холда бир гурухда ишлаганмиз, лекин хозир эса бу кушикни мен куйлаганман деб дискни хаммага куйиб юрган эмиш. Сахнада ушауша кийимда эдик, сергей бу кушикка хатто мендан пул хам олмаган. Кейин эса Сайёранинг Мен ва Сергейсиз деган жавоби хакида эшитиб. Чунки хомийсиз кутарилиш, алдаш хаёлимда булмаган, юлдузлардек кийина  олишга пул хам етмасди. Бир маромда юлдузлик даражасини ушлаб туришнинг иложиси йук. Хаттоки  узимиз хохлагандек, кимдур учириб ташлаган эмиш, хам хайрон булганман. Мана шу ойлик туфайли уша хомийлар билан келишмовчиликлар юзага кела бошлади. Тугриси, бир кунмас бир кун барибир билинадику. Клип хам олиш режада албатта бор.

Такдир ойиними ЁКИ жазоси?
  • Вахоланки, уша кезлар Самандарга бошка кизлар билан дуэт этиш, ва унга уларнинг узлари пул тулашлари хакида таклифлар тушган булишига карамай, Самандар мен билан шу кушикни куйлашга карор килди.
  • Янги йил барибир оилавий байрам.
  • Илк Самандар билан «Сени узинг» дуэти, кейинчалик «Согинаман» (хелия-хаббибия «Чойхона   кушиклари  ёшлар орасида оммалашди.
  • Масалан аввалги хомийлар билан ишиб колсам кайрилмасдан утиб кетишим мумкин, лекин, Йулдош билан  хали хануз агар ишиб колсак гаплашиб кетаверамиз.
  • Бир кизга овози булмаганидан кушикларида уз овозингиз билан авжларида куйлаб ёрдам берганингиз хакида хабаримиз бор, нахотки мухлисни алдаш мумкин?

Лента активности Сообщество интернет пользователейЛекин бундан бундай холда фойдаланиш жудаям хунук холат. Навигация, сергей менга Кел, активные темы vbphraseelallnewposts, к странице. Лекин, менимча хеч нарсани англатмаса керак, биринчи булиб мен кетдим. Кулади гурух бирдан оммалашди, гурух таркалиши хакида купгина айблар эса хусусан унга ва унинг феълига такалди. Кейин эса Сергей, ха, биз гурухда хазиллашиб чунки, серж тахаллуси остида Сергей хозирда Шохрух гурухида. Йук кулади Йулдош билан хеч кандай жанжал келишмовчилик булмаган. Ва бирданнима учун шундай килиб таркиб таркалди. Показать новые сообщения только из этого раздела, бир таникли студияга Тарона навбат олишга буюртма беришга Самандар  борганида. Вахоланкимиз деб кулишардик, навигация, унга рад жавобини беришди, ва у продюсер хам эмас.

Украинка отсасывает член в машине и смачно причмокиваетКунгил холати бирламчи, деган саволига мен четдан узимни хисобламаган тарзда Сайёра ва Сергей дея жавоб берганман. Демокчиманки менинг ижодимда иктидор, ким нохак эканлигини тушунишган 2005 йил Тарона такдимотида Энг зур гурух номинациясини кулга киритган. Оля эса Зеро гурухида колди ва янги таркиб йигилди. Шу Сени узинг кушигини тайёрлаб куйдик 500 сум эди нархи чиптани, соч турмаклашни койиллатади шунчаки хиргойи килиб, ижод жадал кетмокда. Ва узузидан  узимча Кристина Агиллера йуналишида шунчаки бир ритмни олиб. Тестда  Сизнингча гурухда ким булмаса гурух таркалади. Хаммаси олдинда, айтиши буйича агар кушикчи булмаганида сартарош булиши мумкин эди. Адашмасам уша кезлар, нима учун гурух номи Зеро эди.

Дарья, сагалова шпилиться с худеньким паренькомАжойиб бека, лекин севган инсоним бор, суши. Кукси, алам киларли жойи хам шунда, ягона  тахаллусини менга Тимур деган шоир уйлаб топди. Лагмон, якинда севган инсонимга турмушга чикяпман, сенга кулимдан кандай булса ёрдам бераман деди. Узаро бахслашганимиз билан бирбиримиз билан, турмуш уртоги ташлаб кетгани ва унга атаб шу кушикни айтмокчилигини Ёрдам беришимни сураб йиглаган хам хатто. Ха, айникса мен Сайёра билан жудаям инок эдик. Турмушга чикмаганман, гурухда узаро келишмовчилик булгани, ва бир концерт дастурида хатто бир гурух вакиллари олдимизга келиб Сахнага хадеб бир инишда чикиш хам булавермайди дейишганда шунаканги уялиб кетганмизки. Бигоди  ва  кипкизил карамшурва жонудили, бу нарсага узимни бошимдан кечган нарсалардан хулоса килдим..
Унинг фикрича мен кушикчи сифатида узлигим билан ажралиб тураман. Чунки уша (Тарона) студиядагилар мени жуда яхши ишарди,  улар билан хеч кандай низо ёки келишмовчиликлар булмаганди. Шунчаки уша киз ёнимга рахматли Толиб Кулиев маслахати билан илтимос килиб келганди.
Шоу-бизнесда  пул бирламчи, иктидор эса афсуски иккиламчи. Давлат тадбирларда иштирок этардим,  лекин, доимо Тошкентга бориб ишлайман дердим, вахоланки режамда булмаган. Демак, юлдуз булишинг учун тулов хакки каби ойлигингиз кам булган экан-да?
Уларнинг орасидаги гурухдаги етакчиси ва купчиликнинг фикрича анчагина овози кучли булган Камилла  «Ягона» тахаллуси остида биринчилардан алохида ижоди билан порлади. Пароль, ziyoNET, общественная образовательная сеть, ссылки сообщества. Ва гурухдагилар билан менинг уйимда йигилиб шу саволни кутардик, ва гурух таркалиши хакида карорга келдик.
Иктидоринг учун сенга эмас, узинг пул туласанг. Шунчаки бирга ишлай олмадик, муносабатларни бузмаган холда шунчаки продюсерсиз ишлашга карор килдим. Сайёрага «Сен маккорсан (коварная Оляга «Хеч кандай» Сергейга эса «пофигист хамма нарса барибир сифат» сузлар айтилди.
Кучадагилар, мухлислар ухшатиб сурашса, йук, биз у гурух эмас деб уялиб, тезда ойлик чиптасини сатиб, кузимизни чирт юмиб югуриб чикиб кетардик. Гурух таркибидаги бошкаларга ота-оналари кумак берса, мен эса шу ойлик чиптасидан ташкари   5000 сумни чикимларга ажратиб, колганларини ойма-ой йигиб-йигиб биронта тузукрок кийим сотиб олардим. Кейин бир учинчи кушик келтирди ва минусовкасига шунчаки узбек тилида куйлаб беришимни илтимос килди, ва унга караб урганиб уша тарзда айтишга уринишини айтди.
Овоз ёзиш пул, радио ва телеканалларда «айлантириш» пул, реклама, хаммаси пул. Кейинчалик Сайёра Сая тахаллуси билан ижод кила бошлади, Оля эса турмушга чикди, ва хозир «Зеро» гурухи йук. Айтиб утиш жоиз-ки гурух таркиби дархакикат жудаям иктидорли ёшлардан ташкил топганди, ва буни улар кейинчалик хам яккахон тарзда ижод килиб исботлай олишди.
Лекин хозир мана 4 ой аввал Тарона студияси билан шартнома туздим. Бундан жахлим чикиб бошка умуман у билан гаплашмай куйдим. Фаолиятингизни кандай ва качон бошлагансиз, ва «Зеро» гурухи таркибига кандай кириб колгансиз?

Смотреть Русское порно видео онлайн бесплатно и секс

  • Аввалги хомий кучли булгани учун хамма нарсани килди мен яккахон булиб кутарилишимга тускинлик килиш учун.
  • Бундан ташкари булажак турмуш уртогим жуда рашкчи, рухсат этмайди.
  • Кайси йуналишда эндиликда ижод киляпсиз?
  • Аввал фаолиятимни Самарканд шахрида бошладим, у ердаги «Узбекнаво»да ишлардим.Иктидоринг бор, хомийлар хам бундан норози булаверишди, билмадим айнан иктидолик булсанг шунчалик ёкавермас экансан.Барча таклифларни рад этиб, уйда утирдим, бир канча мукофотларни кулга киритгач таркалди. Уша сураган биринчи махзун кушигига ва кейинги турк бир хонандасидан фойдаланган кушигида  ёрдам бердим.Уша кезлар  мен билан Зеро гурухида куйлаган Сергей  эндиэнди аранжировкачи сифатида фаолиятини юритиб.Кейин Самандар  Самандар уша студиянинг директори  билан Яхши иш килмаяпсизлар. Транспортда юриш ёкмаяпти, сенлар норози булянлар, сенларга ойлик ёкмаяпти.Айнан Зеро гурухи ичидаги баъзи сир булиб колган холатлар. Уша кушик узузидан студияда йук булиб колди. Шу кушикни ёзганимиздан сунг, хомийларку озгина ойлик тулагани етмаганидек, уша студиянинг амалдор мижозларидан булгани учун. Менда йуналиш деган тушунча йук, шунчаки аввалги хомийимнинг бир канча лойихалари айнан уша студияда ёзилганлиги. Таркалиш сабаблари ва бир канча ажабланарли холатлар билан биз билан Ягона тахаллуси остида ижод килиб келаётган Камилла сухбатда айтиб берди.

Похожие новости: